Eucalyptus leucoxylon (Blue Gum, White Ironbark, Yellow Gum)

Eucalyptus leucoxylon commonly known as Blue Gum, White Ironbark or Yellow Gum belongs to Family Myrtaceae. This species is a small to medium-sized tree, endemic to Australia. It is widely distribu…

Source: Eucalyptus leucoxylon (Blue Gum, White Ironbark, Yellow Gum)

Advertisements